संगठनात्मक सेटअप

क्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1 VSP Telephone List as on 3.6.2021 डाउनलोड (430.89 KB) pdf
2 Incumbency position LD Main Secretariat डाउनलोड (117.27 KB) pdf
3 Legislative Department डाउनलोड (135.43 KB) pdf
4 Telephone List OLW डाउनलोड (212.51 KB) pdf
5 Official Languages Wing डाउनलोड (129.27 KB) pdf